Road Show / Troop & Mop

ขบวนประชาสัมพันธ์สวยงาม เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย สามารถสื่อสารข้อมูลสินค้า และบริการ แบบ Face to Face เราจะคัดสรร MC และ Staff ตาม Spec ตรงกว่าจะตรงใจ

ผลงานเพิ่มเติม

ตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างลูกค้าของเรา